Algemene Voorwaarden Studioweb

 

 1. Geldigheid van de algemene voorwaarden

  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van en met Studioweb. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien Studioweb B.V. hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

   

 2. Offertes, facturatie en betalingen

  2.1 Alle aanbiedingen, offertes en andere uitingen van Studioweb B.V. zijn vrijblijvend.

  2.2 Bij overeenkomsten die niet door volbrenging eindigen geschiedt de eerste betaling bij het sluiten van de overeenkomst. Hierbij geldt een vooruitbetalingverplichting van één jaar. Nadien wordt jaarlijks gefactureerd.

  2.3 Overeenkomsten die door volbrenging eindigen worden na afloop gefactureerd.

  2.4 Facturen worden door cliënt betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities.

  2.5 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt is cliënt zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Is cliënt een onderneming dan geldt de wettelijke handelsrente.

  2.6 Indien cliënt na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen dan kan Studioweb B.V. de vordering uit handen geven. In dat geval is cliënt gehouden tot vergoeding van alle kosten van verhaal, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk. Dit onverminderd overige aanspraken.

  2.7 Bij niet-tijdige betaling is Studioweb B.V. gerechtigd haar verplichtingen op te schorten, zonder dat Studioweb B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

 1. Duur, verlenging, beëindiging overeenkomst

  3.1 Overeenkomsten die niet door volbrenging eindigen, gelden voor de periode van één jaar. Bij niet-tijdige opzegging wordt de overeenkomst automatisch en stilzwijgend met één jaar verlengd. Opzegging van de overeenkomst geschiedt door elk der partijen alleen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand vóór afloop van het lopende jaar.

  3.2 Overeenkomsten die eindigen door volbrenging kunnen door elk der partijen alleen tussentijds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.

  3.3 Na beëindiging brengt Studioweb B.V. alle werkzaamheden en/of nog openstaande bedragen in rekening. Studioweb B.V. is bevoegd tot verrekening.

   

 2. Tariefwijzigingen

  4.1 Indien sprake is van een periodieke betalingverplichting van cliënt, dan is Studioweb B.V. gerechtigd bij de eerstvolgende facturatie de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

  4.2 Indien cliënt niet akkoord gaat met de wijziging onder 4.1 dan is cliënt gerechtigd binnen één maand na ontvangst van de factuur de overeenkomst te beëindigen.

  4.3 Is er sprake van een eenmalige betalingsverplichting, dan brengt Studioweb B.V. alleen de geoffreerde prijs in rekening, mits tussentijds geen opdracht tot meerwerk is gegeven.

   

 3. Servicedesk

  5.1 De servicedesk is geopend tijdens kantooruren en gericht op ondersteuning van alle door Studioweb B.V. uitgevoerde overeenkomsten. De service geldt tijdens de looptijd van een overeenkomst en is gratis voor alle gangbare vragen van ondersteuning.

  5.2 Specialistische vragen vallen buiten 5.1 en worden als afzonderlijke opdrachten behandeld, geoffreerd en in rekening gebracht.

   

 4. Medewerking cliënt, telecommunicatie

  6.1 Cliënt draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

  6.2 Indien is overeengekomen dat Klant materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties en vrij zijn van virussen en defecten

  6.3 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is cliënt verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan.

  6.4 Studioweb B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens storingen of nietbeschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij cliënt bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Studioweb.

  6.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten is Studioweb B.V. gerechtigd cliënt toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Cliënt behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar.

  6.6 Studioweb B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.

   

 5. Overmacht

  7.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van verplichtingen indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

  7.2 Onder overmacht van Studioweb B.V. wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van Studioweb, waaronder uitval en storingen.

  7.3 Ook overige vormen van niet-beschikbaarheid van faciliteiten en diensten aangeboden door toeleveranciers van Studioweb. gelden voor laatstgenoemde als overmacht.

  7.4 Duurt overmacht langer dan 30 dagen dan hebben partijen het recht de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Is reeds is gepresteerd dan wordt naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen nog iets verschuldigd zijn.

   

 6. Aansprakelijkheid, schadevergoeding, verjaring

  8.1 De totale aansprakelijkheid van Studioweb B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

  8.2 Bij overeenkomsten die niet door volbrenging eindigen geldt maximaal de bedongen (jaar)prijs van het jaar waarin de toerekenbare tekortkoming zich heeft voorgedaan.

  8.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten die cliënt zou moeten maken om de prestatie van Studioweb B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed bij ontbinding.

  8.4 De aansprakelijkheid van Studioweb B.V. voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000 per gebeurtenis. Doch niet meer dan de verzekeraar vergoed.

  8.5 Studioweb B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, verminking of verlies van data, materialen of software (van derden) en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 8.3 en 8.4.

  8.6 De vorenstaande beperkingen in schadegebeurtenissen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Studioweb B.V. of diens leidinggevenden.

  8.7 De aansprakelijkheid van Studioweb B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt Studioweb B.V. onverwijld schriftelijk en deugdelijke gemotiveerd in gebreke stelt waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Studioweb B.V. ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van de verplichtingen.

  8.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat cliënt de schade 14 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Studioweb B.V. meldt.

  8.9 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Studioweb B.V. vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

   

 7. Toepasselijk recht, relatieve bevoegdheid bij geschillen

  9.1 Op de overeenkomst tussen Studioweb B.V. en cliënt is Nederlands recht van toepassing.

  9.2 Geschillen worden aanhangig gemaakt bij de rechtbank te Haarlem.
   

 8. Eigendom
   
  10.1 Het maken van een kopie door middel van fotokopie, printscreen, of enige andere duplicatie van onze websites of delen daarvan is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

  10.2 Alle zakelijke gegevens en informatie, inclusief e-mailberichten, gegenereerd, gedragen of ontvangen door Studioweb-middelen, zijn eigendom van Studioweb.

  10.3 Ter beschikking gestelde ICT-middelen mogen zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Studioweb B.V. niet aan derden in gebruik worden gegeven. Evenmin mogen een of meer kopieen van programmatuur aan derden worden verstrekt.

 

Studioweb B.V. – januari 2018